Hakikat dan Janji WANADRI

 

WANADRI sebagai sebuah organisasi dan “masyarakat” berpegang pada suatu nilai-nilai yang menjadi dasar keberlangsungan segala bentuk kegiatan WANADRI: nilai-nilai kewanadrian. Nilai-nilai kewanadrian inilah yang kemudian ditanamkan kepada setiap anggota WANADRI untuk selanjutkan diimplementasikan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara lebih luas.

Secara formal, terdapat dua bentuk nilai kewanadrian yang secara eksplisit dijadikan landasan dalam organisasi dan “masyarakat” WANADRI, yakni: JANJI dan HAKIKAT WANADRI. JANJI WANADRI merupakan “sumpah” seorang anggota WANADRI yang dinyatakan saat seseorang diangkat sebagai anggota WANADRI. HAKIKAT WANADRI adalah esensi dari nilai-nilai kehidupan “masyarakat” WANADRI.

 

JANJI WANADRI

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Tanah air dan Undang-Undang Negara.
 2. Berjiwa patriot Pancasilais sejati, berani berkorban demi keadilan dan kebenaran.
 3. Menjunjung tinggi nama baik dan derajat perhimpunan serta mentaati segala peraturannya.
 4. Bertindak sopan dan hormat terhadap sesama manusia dan bersikap setia kawan terhadap sesama anggota & anggota perhimpunan.

 

HAKIKAT WANADRI

 1. WANADRI itu mengembara dan menempuh daerah-daerah demi kepentingan Tanah Air dan ilmu pengetahuan.
 2. WANADRI itu sanggup menolong sesama hidup setiap waktu.
 3. WANADRI itu sahabat sesama manusia dan saudara bagi tiap-tiap WANADRI lainnya.
 4. WANADRI itu sabar dan riang gembira dalam menghadapi segala persoalan.
 5. WANADRI itu taat dan hormat pada adat istiadat dan peraturan daerah yang dilalui.
 6. WANADRI itu ramah dan bersikap bersahabat kepada penduduk setempat yang dilalui.
 7. WANADRI itu wajib menjaga keutuhan alam dan seluruh isinya.

Comment here